TIETOSUOJASELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI

Alla on kuvattu asiakasrekisterin tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

 

  1. TOIMINNASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Pequeño Mundo Oy

Katuosoite: Paulankatu 2 C

Postitoimipaikka: 00240 Helsinki

 

  1. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Päiväkodin johtaja Marina Santiago, info@pequenomundo.fi, 0440577701

 

  1. REKISTERIN NIMI

Päivähoitorekisteri

 

  1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Päivähoitorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään päivähoidon järjestämiseen, laskutukseen ja varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan sekä asiakkaiden tiedottamiseen.

Tietoa ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

  1. REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT

– lapsen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot

– huoltajien nimet, henkilötunnukset, työpaikka ja yhteystiedot

– tarvittavat tiedot sisaruksista (jos vaikuttaa päivähoitomaksuun)

– maksun määräytymiseen liittyvät tiedot

– toiminnassa saadut, päivähoitotoiminnan järjestämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot

– varahakijat, heidän henkilötunnukset ja yhteystiedot

– allergiat, erityisruokavaliot, erityistarpeet ja pitkäaikaissairaudet

– muut lapsen päivähoidon kannalta välttämättömät tiedot

 

  1. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tiedot hankitaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Asiakas ilmoittaa itse tiedot Pequeño Mundolle. Tiedot saadaan varhaiskasvatuspaikan hakemuksen ja sen liitteiden sekä verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden välityksellä.

Tietoa voidaan hankkia myös palvelun antamisen tai etuusasian käsittelyn yhteydessä. Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen edustajansa nimenomaisella suostumuksella tai sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain tai jonkun muun lainsäännöksen nojalla.

 

  1. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Päivähoitorekisteriin tallennettavat tiedot ovat pääasiassa salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu työsuhteen loputtuakin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisteritietoja voidaan kuitenkin luovuttaa:

– Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda:an, jonka rekisterin hallinnoinnista vastaa opetushallitus.

– Asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Asiakas tai hänen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

– Ilman asiakkaan suostumustakin sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain tai muun erityislainsäädännön nojalla.

 

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan palvelun toteutukseen osallistujat. Rekisteriasioita hoitava henkilö voi antaa työntekijöille pääsyn asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen suojaamisvelvoite koskee sekä sähköisiä että paperisia asiakastietoja, jotka suojataan huolellisesti teknisesti ja fyysisesti siten, ettei niihin ole pääsyä muilla kuin valtuutetuilla henkilöillä.

 

  1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat asiakasrekisteritiedot lain mukaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisterin haltijalla voi kuitenkin olla oikeutettu syy evätä pyyntö laillisten velvoitteiden täyttämisen vuoksi.

Oikeus vastustaa

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos niitä käsitellään johonkin muuhun kuin päivähoidon toteuttamiseen tai rekisterinpitäjän laillisten velvoitteiden täyttämiseen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista erityistilanteessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää meiltä henkilötietonsa jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa välitettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos asiakas haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, tehdään pyyntö kirjallisesti päiväkodin johdolle. Asiakkaiden henkilöllisyys tarkastetaan ennen pyynnön toteuttamista.

Jos pyynnöstä kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

  1. SÄILYTYSAIKA

Kerättyjä tietoja säilytetään lain vaatima aika tai aika jonka ne ovat tarpeen päivähoidon tuottamiselle.

 

11. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Pequeño Mundo Oy voi tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ilman ennakkoilmoitusta.