TIETOSUOJASELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI

Alla on kuvattu asiakasrekisterin tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pequeño Mundo Oy

Paulankatu 2 C, 00240 Helsinki

Y-tunnus: 2536208-3

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ:

Päiväkodin johtaja Marina Santiago, info@pequenomundo.fi, 0440577701

 

2. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Päivähoitorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään päivähoidon järjestämiseen, laskutukseen ja varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan sekä asiakkaiden tiedottamiseen.

Tietoa ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

3. REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan päivähoidon järjestämisen kannalta oleelliset tiedot asiakkaista eli huoltajista ja päivähoidossa olevista lapsista:

– Lapsen nimi, henkilötunnus

– Huoltajien nimet, henkilötunnukset, työpaikka ja yhteystiedot

– Maksun määräytymiseen liittyvät tiedot

– Varahakijat, heidän henkilötunnukset ja yhteystiedot

– Lasten allergiat, erityisruokavaliot, erityistarpeet ja pitkäaikaissairaudet

– Muut lapsen päivähoidon kannalta välttämättömät tiedot

 

4. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan ensisijaisesti huoltajilta varhaiskasvatuspaikan hakemuksen ja sen liitteiden sekä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen välityksellä.

Tietoa voidaan hankkia myös palvelun antamisen tai etuusasian käsittelyn yhteydessä. Muualta tietoja voidaan hankkia vain huoltajan tai hänen edustajansa nimenomaisella suostumuksella tai sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain tai jonkun muun lainsäännöksen nojalla.

 

5. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Päivähoitorekisteriin tallennettavat tiedot ovat pääasiassa salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Pequeño Mundo siirtää lapsen tietoja viranomaisen määräyksellä Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda:an, jonka rekisterin hallinnasta vastaa opetushallitus.

Asiakasrekisteritietoja voidaan kuitenkin luovuttaa:

– Huoltajan kirjallisella suostumuksella. Huoltaja tai hänen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

– Ilman Huoltajan suostumustakin sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain tai muun erityislainsäädännön nojalla.

 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti, ja rekisteriasioita hoitava henkilö antaa pääsyn sähköisiin asiakasrekisteritietoihin vain välttämättömälle henkilöstölle. Muita kuin sähköisiä tietoja säilytetään lukitussa ja/tai valvotussa tilassa.

Kerättyjä tietoja säilytetään lain vaatima aika tai aika jonka ne ovat tarpeen päivähoidon tuottamiselle.

 

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Huoltajalla on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat asiakasrekisteritiedot lain mukaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Huoltajalla on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Huoltajalla on oikeus pyytää omien tai lapsen henkilötietojen poistamista. Rekisterin haltijalla voi kuitenkin olla oikeutettu syy evätä pyyntö laillisten velvoitteiden täyttämisen vuoksi.

Oikeus vastustaa

Huoltajalla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos niitä käsitellään johonkin muuhun kuin päivähoidon toteuttamiseen tai rekisterinpitäjän laillisten velvoitteiden täyttämiseen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Huoltajalla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista erityistilanteessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Huoltajalla on oikeus pyytää henkilötietonsa jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa välitettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos huoltaja haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, tehdään pyyntö kirjallisesti päiväkodin johdolle. Pyytäjän henkilöllisyys tarkastetaan ennen pyynnön toteuttamista.

Jos pyynnöstä kieltäydytään, annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

8. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Pequeño Mundo Oy voi tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Tietotuojaseloste voi muuttua, jos palvelussa tapahtuu muutoksia tai yksityisyyttä koskeva lainsäädäntö muuttuu. Jos muutokset perustuvat rekisteröidyn suostumukseen, viestimme siitä rekisteröidyille kirjallisesti.